6 ตําแหน่งในบริษัท ที่สำคัญมีบทบาทต่อ โครงสร้างองค์กร

6 ตําแหน่งในบริษัท ที่สำคัญมีบทบาทต่อ โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร คือ แผนภาพของบริษัท อธิบายถึงหน้าที่ ตำแหน่งในบริษัท ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆในองค์กร และ ขั้นตอน วิธีการติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการตัดสินใจ การทำงานร่วมกันในองค์กร (โครงสร้างองค์กร ภาษาอังกฤษOrganization Structure“)

บทบาทการทำงาน

ถ้าพูดถึง โครงสร้างองค์กร ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ต้องพูดไปถึงการดำเนินงานที่จำเป็นต้องมีระเบียบแบบแผน รู้หน้าที่ และ มีความรับผิดชอบ ในตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองที่ดี เท่ากับว่า การที่จะทำให้โครงสร้างองค์กรดีนั้น องค์ประกอบ 3 ข้อที่ต้องเกี่ยวข้อง คือ ประชากร ประสบการณ์ และ ความสามารถ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ในองค์กรได้

และวิธีความสำเร็จของพนักงานในองค์กร สามารถทำได้โดยการใช้หลักการ KPI ที่ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator แปลว่า ตัวชี้วัดความสำเร็จจากการทำงาน

ความสำคัญของ โครงสร้างองค์กร

ความสำคัญของการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ สามารถส่งผลถึงเป้าหมายของการทำบริษัท นั้นก็คือ รายได้ และ กำไร จึงสามารถตีความได้ว่า การจัดการโครงสร้างองค์กรที่ดี เป็น กุญแจสำคัญ เพราะจะช่วยกำหนดขอบเขตการทำงานของคนในองค์กรได้ และ กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน

ตําแหน่งในบริษัท มีอะไรบ้าง

CEO ประธานบริหารสูงสุด

ผู้บริหารระดับที่สูงที่สุดในองค์กร ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องทำหน้าที่ในการตัดสินใจในตัวเลือกต่าง ๆ ที่ดีที่สุดจากนโยบายที่ทางด้านผู้จัดการเสนอมา อ่านต่อ

CFO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

หน้าที่สำคัญของผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้นั้นจะต้องรับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการเงินและการบัญชี อ่านต่อ

CTO ประธานดูแลด้านเทคโนโลยี

ผู้ที่คอยควบคุมพนักงานในแผนกให้การจัดการระบบต่าง ๆ ภายในบริษัทอย่างราบรื่น ไม่เกิดการติดขัดปัญหาใด ๆ ในเรื่องของระบบการจัดการเทคโนโลยี คอยแก้ไขปัญหาและสร้างความปลอดภัย อ่านต่อ

CIO ประธานเจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ผู้มีอำนาจสูงสุดในการดูแลบริหารในส่วนนี้ซึ่งจะมีความสำคัญในเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้าและองค์กรรับผิดชอบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร อ่านต่อ

CMO ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ผู้ที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดในแผนกของการขายและการให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะมีปัญหาใดก็ตามจะต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าพึงพอใจได้ อ่านต่อ

COO ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้ดูแลความเรียบร้อยในทุกส่วนในเรื่องของการจัดการและการบริหาร แล้วคอยรายงานความเคลื่อนไหวและบทสรุปให้แก่ CEO ได้อย่างใกล้ชิด อ่านต่อ

ตัวอย่างแผนผัง โครงสร้างองค์กร ตำแหน่งในบริษัท

โครงสร้างองค์กรของ : ttbbank

โครงสร้างองค์กรของ : ttbbank

และทั้งหมด คือ โครงสร้างองค์กร ตำแหน่งในบริษัท ซึ่งในแต่ละบริษัทก็จะมีการจัดลำดับและ แผนผังที่แตกต่างออกไปได้ อยู่ที่พื้นฐานวัฒนธรรม ขนาดขององค์กร และ เป้าหมายสูงสุดขององค์กรนั้นเอง