COO คือ อะไร ย่อมาจาก อะไร ?

ตำแหน่ง COO คืออะไร ?

COO ย่อมาจาก : “Chief Operating Officer

COO แปลว่า : “ประธานฝ่ายปฏิบัติการ

COO คือ : ผู้ดูแลความเรียบร้อยในทุกส่วนในเรื่องของการจัดการและการบริหาร แล้วคอยรายงานความเคลื่อนไหวและบทสรุปให้แก่ CEO ได้อย่างใกล้ชิด จะต้องเป็นผู้รับฟังปัญหาของแต่ละแผนกไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในหรือเป็นปัญหาภายนอกจากผู้บริโภคหรือผู้รับจ้างงานส่วนกลางที่เป็นตัวกลางประสานงาน

มือขวาของ CEO

เมื่อพูดถึงมือขวาของ CEO คงจะเป็นตำแหน่งงานอะไรไปไม่ได้นอกจากตำแหน่ง COO ที่รู้จักกันในนามของ Chief Operating Officer ซึ่งต้องดูแลความเรียบร้อยในทุกส่วนในเรื่องของการจัดการและการบริหาร แล้วคอยรายงานความเคลื่อนไหวและบทสรุปให้แก่ CEO ได้อย่างใกล้ชิด

จะต้องเป็นผู้รับฟังปัญหาของแต่ละแผนกไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในหรือเป็นปัญหาภายนอกจากผู้บริโภคหรือผู้รับจ้างงานส่วนกลางที่เป็นตัวกลางประสานงาน เช่น ปัญหาทางด้านการขนส่งทางของผู้จัดส่งวัตถุดิบมาที่บริษัทซึ่งจะมีปัญหารายละเอียดยิบย่อยต่าง ๆ มากมาย

บางครั้งหัวหน้าในแต่ละแผนกไม่สามารถตัดสินใจหรือไม่สามารถแก้ปัญหาใน scale ที่ใหญ่หรือปัญหาที่จะส่งผลกระทบเป็นเรื่องใหญ่แก่บริษัทได้ ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของ COO เป็นผู้ตัดสินใจหรือเป็นการตัดสินใจเบื้องต้น ก่อนที่จะนำเรื่องไปแจ้งให้ CEO เป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดต่อไป

ทักษะที่สำคัญของ COO

ซึ่งในส่วนนี้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะสามารถทำหน้าที่การดำเนินการบริหารต่าง ๆ ได้ดีในทุกส่วนแต่ต้องเป็นคนที่มีทักษะ multitasking หรือทักษะที่รอบรู้ในรอบด้านอย่างมีประสบการณ์ สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูงได้ และมีไหวพริบปฏิภาณในการจัดการปัญหาหรือสามารถเล็งเห็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นคนที่ต้องมีการตัดสินใจที่เฉียบขาดและมีทักษะที่แหลมคม

นอกจากนี้ยังสามารถตัดสินใจในเรื่องบางอย่างแทน CEO ได้เสมือนว่าตนเป็นประธานบริษัท ดังนั้นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้จึงต้องมีความเชี่ยวชาญและความถนัดในการบริหารและการจัดการทั้งในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ มีการตัดสินใจที่เฉียบแหลมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและรอบรู้ถึงผลกระทบในระยะยาวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท มีความจงรักภักดีต่อบริษัท

COO ในอุดมคติ

ผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง COO จำเป็นต้องมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเป็นเวลานานและรู้ถึงประวัติความเป็นมาของบริษัทก่อนที่จะก่อตั้งบริษัทนี้อย่างลึกซึ้ง จึงจะสามารถทำตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความรู้เชิงลึกของทุก ๆ แผนกเพื่อที่จะได้รับฟังปัญหาจากหัวหน้าแผนกเมื่อเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดจะได้เข้าใจถึงปัญหาได้อย่างลึกซึ้งและแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้ออกมาได้อย่างราบรื่นและติดขัดกับปัญหาน้อยที่สุด รวมทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกภาคส่วนและมีความกระตือรือร้นต่องานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดและทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด

 

Source : COO